• 12

    Aug

    KEAJAIBAN AL QURAN KARYA HARUN YAHYA

    KEAJAIBAN Al-QURAN Sesungguhnya (al-Quran) ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam.(Surah As-Syuara: 192)HARUN YAHYATerjemahan ke Bahasa Malaysia oleh: Syed Mahazir Shariff Ahmad Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Penerbit.Diterbitkan oleh:PErniAgAAn jAHABErSA15, Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas81200 johor Bahru, Darul TakzimMalaysiaTel: 07-235 1602 Fax: 07-235 1603E-mail: jahabers@tm.net.myWebsite: www.jahabersa.com.mylayout: rosli (012-677 3736)Cetakan pertama: 2003ISBN: 983-170-493-2Dicetak oleh:PErCETAKAn ZAFAr SDn. BHD.Kuala
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post